Szabályzat és Adatvédelmi tájékoztató

Maratrón

1. Jelen szabályzat és adatvédelmi tájékoztató (együttesen mint „Szabályzat”) az HBO Holding Zrt. (melynek cégjegyzékszáma: 01-10-045709, adószáma: 14014233-2-44, székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Platina torony 6. em.) mint Szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által a „Maratrón” elnevezéssel meghirdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték”) vonatkozik.

A Nyereményjáték időtartama és elérhetősége:

2.1. A Nyereményjáték 2021. június 18. 16:00 óra és július 16. 23:59 óra között (a „Nyereményjáték időtartama”) kerül megrendezésre a (https://maratron.telenor.hu) jelzett elérhetőség alatt.

A Nyereményjáték során a Szervező által a játék landing oldalán (https://maratron.telenor.hu) egy quiz játékot üzemeltet, amely quiz kérdéseire a Résztvevőnek a weboldalon helyesen kell válaszolnia. A Nyereményjáték időtartama alatt hetente 10 db új quizkérdés kerül feltöltésre. Az a résztvevő, aki a Nyereményjáték időtartama alatt kitöltötte az adott heti quiz kérdéseket helyesen és megfelel a 4. pontban rögzített feltételeknek, és quiz végén megadja a vezetéknevét, keresztnevét illetve e-mail-címét, résztvevőnek tekinthető és részt vesz a Nyereményjátékban. A Résztvevő a válasz beküldésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot.

2.2. A beküldött Nyereményjáték utólag nem szerkeszthető, nem módosítható.

2.3. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, ezen személyeknek a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint mindazok, akik kapcsolatba hozhatóak a Nyereményjáték megszervezésével.

2.4. A Résztvevők a Nyereményjáték beküldésekor az általuk megadott név és e-mail-cím alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Nyereményjátékok, amelyek a Szabályzatban leírt előírásoknak valamilyen oknál fogva nem felelnek meg, a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Nyereményjátékok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. A Szervező kizárólag azokat a Nyereményjátékokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Résztvevők által regisztrált, e-mail-címen keresztül küldenek be a Nyereményjátékba.

2.7. A Nyereményjáték beküldésével a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet - és adatátviteli -, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.8. A Nyereményjátékokat a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Nyereményjátékból kizárhatja.

2.9. A Nyereményjátékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vagy tömegesen generált e-mail-címekkel, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb Nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Résztvevőt. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan igazolt kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2.10. Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

2.11. A Résztvevő a Nyereményjátékára a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében, valamint későbbi marketing tevékenység céljából ingyenes, minden felhasználási módra kiterjedő (értve ezalatt az átdolgozást, valamint kép- vagy hangfelvételen történő rögzítést, illetve a számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolást is), időbeli és térbeli korlátozás nélküli, nem kizárólagos, átruházható felhasználási jogot enged a Szervező részére. A Nyereményjáték feltöltésével a Résztvevő – a fent meghatározott esetekre – kifejezetten lemond a művel kapcsolatos díjazásról. Résztvevő szavatolja, hogy a feltöltött anyagokkal kapcsolatosan teljes rendelkezési joggal bír, azon harmadik személyeknek nem áll fenn olyan joga, amely a felhasználást kizárná vagy korlátozná.

2.12. A Résztvevő tudomásul veszi és hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező és/vagy Szervező Megbízottja a Nyeremény átadását követően kettő (2) évig jogosult arra, hogy a Nyeremény átadása során készült kép-, hang- és filmfelvételeket akár neve feltüntetésével, akár a név feltüntetése nélkül, kereskedelmi és/vagy kommunikációs célból bármely helyen és formában (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az elektronikus és nyomtatott médiában valamint promóciós anyagokban és az üzlethelyiségekben) felhasználja és nyilvánosságra hozza, továbbá ezzel összefüggésben a felvételeket kezelje és tárolja.

A Nyereményjáték Nyereménye:

3. Díjak

Fődíj: Samsung Galaxy A32, HBO GO GOT grill sütő, HBO GOT póló, HBO GO bluetooth hangszóró, Fekete HBO GO törülköző, Funko Pop! vinyl figura.

Heti HBO GO – Telenor ajándékcsomagok:

 1. Heti nyeremények:
  1. Csomag: HBO GO szürke férfi póló, HBO GO mobiltartó puff, HBO GO utazó bögre, Telenor tablet tartó
  2. Csomag: HBO GO francia kártya, HBO GO napszemüveg, HBO GO vezeték nélküli egér, Telenor tablet tartó
  3. Csomag: HBO GO bluetooth hangszóró, HBO GO szürke női póló, HBO GO utazó bögre, Telenor tablet tartó
  4. Csomag: HBO GO fekete törülköző, HBO GO vizes palack, HBO GO vezetél nélküli egér, Telenor tablet tartó
  5. Csomag: HBO GO gamer füles, HBO GO sport kesztyű, HBO GO vizes palack, Telenor tablet tartó
 2. Heti nyeremények:
  1. Csomag: HBO GO napszemüveg, HBO GO mobiltartó puff, HBO GO vezeték nélküli egér, Telenor tablet tartó
  2. Csomag: HBO GO francia kártya, HBO GO szürke törülköző, HBO GO utazóbögre, Telenor tablet tartó
  3. Csomag: HBO GO bluetooth hangszóró, HBO GO szürke női póló, HBO GO sport kesztyű, Telenor Tablet tartó
  4. Csomag: HBO GO vizes palack, HBO GO sportkesztyű, HBO GO utazó bögre, Telenor tablet tartó
  5. Csomag: HBO GO Gamer füles, HBO GO szürke férfi póló, HBO GO vezeték nélküli egér, Telenor tablet tartó
 3. Heti nyeremények:
  1. Csomag: HBO GO napszemüveg, HBO GO navy kék női póló, HBO GO vezeték nélküli egér, Telenor tablet tartó
  2. Csomag: HBO GO mobiltartó puff, HBO GO navy kék férfi póló, HBO GO fekete törülköző, Telenor tablet tartó
  3. Csomag: HBO GO bluetooth hangszóró, HBO GO francia kártya, HBO GO sport kesztyű, Telenor tablet tartó
  4. Csomag: HBO GO szürke gravírozott power bank, HBO GO sportkesztyű, HBO GO utazó bögre, Telenor tablet tartó
  5. Csomag: HBO GO gamer füles, HBO GO vizespalack, HBO GO sport kesztyű, Telenor tablet tartó
 4. Heti nyeremények:
  1. Csomag: HBO GO vizespalack, HBO GO francia kártya, HBO GO sportkesztyű, Telenor tablet tartó
  2. Csomag: HBO GO szürke gravírozott power bank, HBO GO sport kesztyű, HBO GO vizespalack, Telenor tablet tartó
  3. Csomag: HBO GO bluetooth hangszóró, HBO GO navy kék férfi póló, HBO GO sportkesztyű, Telenor tablet tartó
  4. Csomag: HBO GO szürke törülköző, HBO GO navy kék női póló, HBO GO vizespalacj, Telenor tablet tartó
  5. Csomag: HBO GO gamer füles, HBO GO napszemüveg, HBO GO mobiltartó puff, Telenor tablet tartó

A Nyereményjátékban részt venni jogosultak köre:

4. Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki a 16. életévét betöltötte és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik és cselekvőképessége az életkorától eltekintve korlátozva nincs, valamint a 2. pont szerint feltett kérdésre megfelelő választ adott.

A Szervező jogosult bármely Résztvevőt a Nyereményjátékból kizárni, különösen, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Résztvevő a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

A Nyereményjáték lezárása, a nyertesek sorsolása

5.1. A Szervező a 2021. július 16. 23:59 óráig beérkezett érvényes Nyereményjátékokat összesíti és 2021. július 21. 17:00 óráig, véletlenszerű sorsolás útján összesen 20 db ajándékcsomagot + 1 fődíjat sorsol ki. Az értékelésben azok az érvényesen beküldött Nyereményjátékok vesznek részt, amelyek a Nyereményjáték időtartamán belül kerültek beküldésre, az ezt követően beküldött Nyereményjátékok nem kerülnek figyelembevételre. A nyertes hivatalos kikommunikálása a Résztvevő által megadott e-mail-címen történik leghamarabb 2021. július 22-én.

5.2. Amennyiben a Nyertes Nyereményjáték bármely okból érvénytelen vagy a Nyertes a Nyereményjátékból a Nyereményjátékával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, a további díjazottak közül kerül a Nyertes kijelölésre, a kiválasztás sorrendjébe, a 6. fejezetben foglaltak szerint.

5.3. A Szervező a Nyeremény tekintetében jótállást vagy szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen jellegű igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Nyeremény nem becserélhető és készpénzre nem váltható. A Nyertes a Nyereményt nem hozhatja kereskedelmi forgalomba, vagy nyilvánosan az értékesítését nem hirdetheti meg.

5.4. A Nyertest a Nyereménye után adófizetési kötelezettség nem terheli, azt a Szervező viseli.

6. A Szervező az 5. fejezetben leírt és 2021. július 21. napján megtartott kiválasztást követően 2021. július 22. napján, privát e-mail üzenetben értesíti a Nyertest. Az értesítés módjához valamennyi Résztvevő a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A Nyertes az értesítést 24 órán belül visszaigazolni a Szervezőnek e-mail üzenetben és megadni a Nyeremény részleteinek egyeztetéséhez szükséges személyes adatait (név, cím, telefonszám). Ha a Nyertes, vagy a pótnyertes a Szervező privát üzenetére 24 órán belül nem válaszol, vagy egyébként a Nyereményjátékban való érvényes részvétel feltételeinek nem felel meg, a nyereményre való jogosultsága megszűnik.

Szervező biztosítsa a Nyereményjáték hitelességét. A Nyertes vagy pótnyertes által megadott téves vagy hibás adatokért a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes vagy pótnyertes a megadott e-mail fiókját időközben megszüntette vagy a megadott elérhetőségeken bármely okból nem elérhető. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

7. A Szervezőt, munkavállalóit, megbízottai, ügynökeit és/vagy képviselőit semmilyen felelősség nem terheli a Résztvevő Nyereményjátékának elvesztéséért, amennyiben az internet szolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben az internet szolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a Résztvevő Nyereményjátéka a határidő lejártát követően érkezik meg.

8. A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Résztvevőnél felmerülő károkért, esetleges elírásokért és nyomdai hibákért való felelősséget.

9. A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogait, valamint jogában áll a Szabályzat bejelentés nélküli módosítása.

10. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és vásárláshoz nem kötött.

Adatkezelési tájékoztató:

11. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, így különösen az alábbi jogszabályok figyelembevételével történik:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: GDPR).

Adatkezelő: Az adatkezelő a Szervező, azaz HBO Holding Zrt. Az adatkezelő határozza meg a kezelt adatok szükségességét és körét. Ha kérdése, aggodalma vagy panasza merül fel a jelen Szabályzat vagy személyes adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban, forduljon társaságunk adatvédelmi felelőséhez a következő elérhetőségen: E-mail: WMprivacy@warnermediagroup.com. Megkeresésére a Szervező lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Az adatkezelés célja: Nyereményjáték szervezése céljából történő adatkezelés, ennek keretében a nyertes kisorsolása, a nyertes értesítése, nevének nyilvánosságra hozatala, a nyeremény biztosítása, esetleges adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése, tájékoztatás, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Nyereményjátékban való részvétel útján. Az adatszolgáltatás és a Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes.

A kezelt személyes adatok köre: (i) Résztvevő neve; (ii) Résztvevő e-mail-címe.

Az adatkezelés időtartama: A Nyereményjátékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat csak a Nyereményjáték időtartama alatt lehet kezelni, amíg a Díjat oda nem ítélték a Nyertes(ek)nek vagy pótdíjazottnak, illetve amíg a Nyertes(ek) hirdetése véget nem ér és a Díj összes eleme be nem fejeződött. A Szervező a vonatkozó személyes adatokat ezt követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb a Nyertes(ek) kihirdetését követően három hónappal köteles törölni.

A személyes adatokat a Szervező részére különféle szolgáltatásokat nyújtó társaságoknak, pl. Az adatfeldolgozóknak, informatikai szolgáltatóknak, marketingszolgáltatóknak is ki lehet adni annak érdekében, hogy az HBO biztosítani tudja a Nyereményjátékot és a Díjat, és egyébként jogos üzleti érdekeinknek megfelelően adminisztrálni tudja a Résztvevők részvételét.

Azok a társaságok, amelyek részére személyes adatok kiadásra kerülnek a fentiekkel összhangban, olyan az EU/EES területén kívüli országokban is lehetnek.

Adatfeldolgozó:

Név: Laboratory Ideas Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Aulich u. 5.
Cégjegyzékszám: 01-09-868533
Adószám: 13498100-2-41
Feladat: Nyereményjáték szervezése, lebonyolítása

Az adatkezelő és Adatfeldolgozók az Infotv. valamint a GDPR figyelembevételével az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztonságosan kezelje illetve feldolgozza a személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az adatvesztést.

A Résztvevő jogosult arra, hogy a Szervező által kezelt személyes adatai tekintetében a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;, b) a személyes adatok helyesbítését kérje; c) a személyes adatok törlését kérje; d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön jogosult költségmentesen tájékoztatást kérni az HBO által Önről kezelt és feldolgozott személyes adatokról, az adatok forrásáról, az adatok felhasználásáról és azokról a személyekről, akiknek az Ön adatait átadták. A fenti adatkérést írásba kell foglalni, Önnek alá kell írnia és fel kell tüntetni az Ön nevét, telefonszámát és e-mail-címét. Az adatkérést az alábbi címre kell elküldeni: HBO Holding Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Platina torony 6. em., vagy e-mail: WMprivacy@warnermediagroup.com. Ezenkívül Ön bármikor jogosult hozzáférést igényelni a személyes adataihoz, az esetlegesen hibás vagy módosított információk javítását (adatmódosítás) kérni, az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozását kifogásolni, továbbá utasítani az HBO-t, hogy törölje az HBO által Önről tárolt összes személyes adatot.

Adatvédelmi hatóság:

Ön jogosult panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál (Magyarországon ez a hatóság a NAIH: http://www.naih.hu/), amennyiben Ön elégedetlen azzal, hogy az HBO miként dolgozza fel az Ön személyes adatait.

2021. június 18.
HBO Holding Zrt.